Yeniden Kullanılabilir Ambalajların Depozito Uygulamaları

Sayın ASD Üyeleri,

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Ek'li yazısında; 29/6/2020 tarihli ve 66745475- 145.07-132871 sayılı Bakan Oluruna esas yayımlanmış olan "Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde depozito uygulaması yapan piyasaya süren işletmelere yönelik olarak depozito uygulamaları ile geri kazanım katılım payı ilişkilendirmesine dair bilgilendirme yapılmaktadır.

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar  kapsamında  depozito  sistemini  uygulayan  piyasaya sürenlerin  depozitolu  olarak  piyasaya  sürdüğü  ambalajlardan  Geri  Kazanım  Katılım  Payına  İlişkin Yönetmelik  kapsamında  geri  kazanım  katılım  payı  tahsil  edilmeyeceği  belirtilmiş  olmakla  birlikte depozito  sistemi  dâhilinde  toplanamayan  ambalajların  geri  kazanım  katılım  payına  tabi  tutulacağı belirtildiği ifade edilmektedir.

Diğer  taraftan, depozito sistemini uygulayan piyasaya süren işletmeler "Her yıl, bir önceki yıl gerçekleştirdiği depozito  uygulamalarına  ilişkin  faaliyet  raporunu  hazırlamak  ve  bu  raporu  aynı  yılın  haziran  ayının sonuna  kadar  Bakanlığa  sunmakla,"  yükümlü  kılındıkları belirtilmekte ve  Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar "Ambalajlar  İçin Geri Kazanım Katılım Payı Uygulamaları" başlığı altında yer alan "Depozitolu Ambalajlar" bölümünde de "Depozito uygulamalarına ilişkin  veriler  Bakanlık  bilgi  sistemine  girilir,  depozito  uygulamaları  kapsamında  geri toplamak  üzere  piyasaya  sürülen ambalajların  geri toplanamayan  kısımlarına ilişkin  hesaplamalar  bilgi sistemi üzerinden değerlendirilir." hükmüne dikkat çekilmektedir.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; ambalajları için depozito sistemini uygulayan piyasaya süren işletmelere yönelik olarak "Depozito Planları, Bildirimleri ve Değerlendirme Esasları" duyuru hazırlanarak kullanıcılara ve ilgili meslek kuruluşları üzerinden yazılı bildirim ile ilgili taraflara iletildiği belirtilmektedir. Ayrıca, piyasaya süren işletmelerce Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden hazırlanan ve uygun görülen planlar ile bu planlar doğrultusunda oluşturulan veriler ve Gelir İdaresi Başkanlığı uhdesinde yürütülen depozito beyan verileri işlenmek üzere http://ambalajdepozito.csb.gov.tr adresinde yer alan "Ambalaj Depozito Uygulamaları Yönetim Sistemi" uygulamasına aktarılmakta olup ilgili tarafların da kullanımına açılarak depozito planları, planlar kapsamında yapılan bildirimler, bildirimlere esas belgeler ve değerlendirmeler, depozitolu ambalajlar için verilmiş GEKAP beyanname verileri ile geri toplanamayan ambalajlara ilişkin  verilerin izlenmesi, karşılaştırılması ve doğrulanmasının sağlanacağı da yazılıdır.

Bu kapsamda; Bakanlıkça uygun bulunan planlar doğrultusunda yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar için depozito sistemini uygulayan piyasaya süren işletmelerce 2020 yılında piyasaya sürülen ancak geri toplanamayan ambalajları için gerekli değerlendirmeleri yaparak öncelikle 2021 yılı 1. Dönem Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde ilgili bölümlerinin doldurulması, 2020 yılı depozito uygulamalarına ilişkin faaliyet raporlarını ise 30.06.2021 tarihine kadar Bakanlığa http://ambalajdepozito.csb.gov.tr adresinde yer alan "Ambalaj Depozito Uygulamaları Yönetim Sistemi" uygulaması üzerinden sunulması gerekmektedir. Yapılacak bildirim, beyan ve raporlamalar için "Depozito Planları, Bildirimleri ve Değerlendirme Esasları" başlıklı duyuru içeriğinin dikkate alınması önem arz etmektedir.

Konu ile ilgili ayrıntıların yer aldığı Bakanlık yazısı ekte verilmiştir.

Ambalajlarınızı piyasaya sürerken, müşterilerinize iletirken kullanmış olduğunuz taşıma/nakliye ambalajlarınız paletler, kasalar ve benzeri taşıma/nakliye ambalajlarınız için Depozito Uygulamaları Yönetim Sistemine bildirim yapmanızı öneriyoruz. Bu sayede, Palet gibi depozitolu taşıma/nakliye ambalajlarınız için Geri Kazanım Katılım Payı ödeme yapmanıza gerek kalmayacaktır.

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği