Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı

Değerli ASD Üyelerimiz,
Sayın Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2019 tarihinde 30995 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete'de "GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” yayımlanmıştı. Geçen hafta da geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin yeni liste Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının " Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "i ise dün ( 05.02.2020 tarihinde) 31030 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Geri Kazanım Katılım Payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı. Tebliğ'de yapılan önemli değişiklikleri hakkında bilgilendirmek isteriz.

TANIM
- Değişiklik ile önceki Tebliğ' de sadece plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payına 2872 sayılı Çevre Kanununa Ekli listesi ndeki ürünler de eklendi.

"Geri Kazanım Katılım Payı” tanımına plastik poşetler için satış noktalarından alınan pay yanında "diğer ürünler için ise piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan alınan payı” ifadesi eklendi. (Madde 3)

BEYANNAME
- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirildi. (Madde 4(1))

-
Buna ilişkin beyannameler kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için de üçer aylık dönemler halinde verilecek. (Madde 4 (3))

- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. (Madde 4 (5))

- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin "Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir. (Madde 4 (6))

MAHSUPLAŞMA
- Önceki Tebliğ'de eksik olan Mahsuplaşma konusu bu Tebliğ'de netlik kazandı.Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ile Geri kazanım katılım payına ilişkin örnekler başlıklı maddelerinde de değişiklik yapıldı.

• MADDE 12/A - (1) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte belirtilen iade şartları doğrultusunda iade alınan ürünlere isabet eden ve ilgili dönemde beyan edilen geri kazanım katılım payı tutarını plastik poşetler için oluşan geri kazanım katılım payı hariç olmak üzere, beyan edecekleri toplam geri kazanım katılım payından mahsup edebilirler.

(2) Bir beyan döneminde mahsup edilecek geri kazanım katılım payı tutarı toplamı, mükelleflerin beyan edecekleri geri kazanım katılım payı toplam tutarından fazla ise aradaki fark bir sonraki beyan dönemine devredilecektir.

(D) A.Ş. Ocak/2020 döneminde 150 adet otomobil ithal etmiştir. Bu durumda, (D) A.Ş. Ocak/2020 döneminde ithal edilen otomobillerde orijinal eşya/parça olarak kullanılan ve 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler (akü, lastik, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşyalar) için geri kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (D) A.Ş. tarafından 2/3/2020 günü saat 23.59'a kadar Başkent Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.

CEZA

- "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte yer alan düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Kanunda öngörülen fiillere ilişkin müeyyideler uygulanır. Anılan Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idari nitelikteki cezalar, bu fiiller için diğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel olmaz.'' (MADDE 13 - (1))


Görüşleriniz için nihalyilmaz@ambalaj.org.tr adresinden ASD İş Geliştirme Koordinatörü Nihal Yılmaz ile iletişime geçebilirsiniz.


Saygılarımızla,
Ambalaj Sanayicileri Derneği