Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri

Sayın Üyelerimiz, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Derneğimize iletilen yazıda, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ile plastik poşetler dahil tüm ambalajların çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip üretimine yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esaslar belirlenerek, genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında ambalaj üreticilerine plastik poşetler dahil tüm ambalajların tasarım aşamasından başlayarak, üretim ve kullanım sonrasında en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri  kazanımı en kolay , en ekonomik ve çevreye en az zarar verecek şekilde üretilmesi yükümlülüğü verildiği, belirtilmektedir.

Mezkur Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, ambalaj üreticileri tarafından temiz ürün ve teknolojiler geliştirilerek yurtiçinde  piyasaya  arz  edilecek  ambalajların içeriğindeki zararlı ve tehlikeli maddelerin miktarının ve çevreye verdiği zararın azaltılmasına yönelik  önleme faaliyeti yapılması, üretilecek ambalajların yapısındaki ağır metal muhtevalarının ve ambalajın birim ağırlığının ambalajın fonksiyonunu bozmayacak, gerekli sağlık, temizlik ve güvenlik düzeyini olumsuz etkilemeyecek şekilde en aza indirilmesi esas olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte, ambalaj üreticilerinin yükümlülüklerinin belirlendiği söz konusu Yönetmeliğin "Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri" başlıklı 9 uncu maddesinde ambalaj üreticileri "bir önceki yıl ürettiği, ithal ettiği, ihraç ettiği, piyasaya sürdüğü ambalajlar ile piyasaya sürdüğü ve/veya ihraç ettiği ürünlerin ambalajlarına ilişkin bildirimler ile bu ambalajların bu  Yönetmeliğe uygun olarak üretildiğine ilişkin bildirimleri, ambalaj bilgi sistemi üzerinden doldurarak her yıl Mart ayı sonuna kadar ambalaj bilgi sistemi üzerinden göndermekle" yükümlü kılınmıştır. Ayrıca, plastik, kağıt-karton, cam ve metal ambalaj üreticilerinin yurt içinde piyasaya arz edilecek ambalajlarına ilişkin üretim proseslerine konu girdilerin bir kısmını yurt içinde toplanan atıklardan veya bu atıklardan elde edilen geri dönüştürülmüş malzemeden sağlamaları zorunlu tutulmuş ve bu hususa ilişkin bildirim ve beyanlarını da ambalaj bilgi sistemi üzerinden sunmaları istenmiştir.

Bu çerçevede, ambalaj üreticileri tarafından Ambalaj Bilgi Sistemine kayıt olunarak gerekli bildirimlerin yapılması ve bu bildirimlere esas bilgi ve belgelerin yetkili denetim birimlerine ibraz edilmesi gerekmekte olup aksi takdirde 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari yaptırımların uygulanması söz konusu olacağından yurtiçinde piyasaya arz edilen ambalajların üreticilerinin Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerinin sağlanması amacıyla ambalaj üreticisi üyelerimize gerekli bilgilendirmenin yapılması rica edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.  

Ambalaj Sanayicileri Derneği